roythomas932

roythomas932

Upper level severely deaf starting in my 20s