iblaineman

iblaineman

Blaine

250 - 35, 300 - 45, 1K - 55, 2K - 45, 4K - 50, 8K - 60

Pure Tone Average R 52 L 48