dave10

dave10

Siemens Carat Binax 5bx RICs

FR 250 500 1k 1.5k 2k 3k 4k 8k
L 30 40 45 50 55 60 65 60
R 30 35 45 55 60 65 65 60