Baywood

Baywood

Baywood Resound Forte 8 (TV streamer)
WRS Bin: 80% @ 70dB
60 <750> 60
70 <1.5k> 60
65 <3k> 70
55 <6k> 65
80 <8k> 80